למענה אישי והטבות מיוחדות התקשרו 0508455245

הסכם רישיון עבור תוכנות לימודיסק (עברית)

יש לקרוא הסכם רישיון תוכנה זה (“הרישיון”) בקפידה, בטרם השימוש בתוכנה של artNsmart. על-ידי שימוש בתוכנה זו, הינך מביע/ה את הסכמתך להיות כפוף/ה לתנאי רישיון זה. אם אינך מסכים/ה לתנאי הרישיון, אל תשתמש/י בתוכנה. אם אינך מסכים/ה לתנאי הרישיון, והגישה לתוכנה של artNsmart בוצעה באופן אלקטרוני, לחץ/י על “איני מסכים/ה / דחה/י”.


1. כללי.
א. התוכנה, מסמכי התיעוד וכל הגופנים של artNsmart ושל כל צד שלישי שצורפו לרישיון זה, בין אם בכונן, בזיכרון לקריאה בלבד, על-גבי כל מדיה אחרת או בכל מתכונת אחרת (המכונים ביחד “התוכנה של artNsmart”) מסופקים לך במסגרת רישיון, ואינם נמכרים לך, הם לשימוש בהתאם לתנאים של רישיון זה בלבד. הבעלות על התוכנה של זו תישאר בידי artNsmart ו/או נותני הרישיון שלה, ואלה שומרים לעצמם את כל הזכויות.

ב. artNsmart, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה להפיץ עדכונים או שדרוגים עתידיים של התוכנות עבור המחשב הקיים שלך. עדכונים ושדרוגים, במקרה ויהיו כאלה, לא בהכרח יכללו את כל מאפייני התוכנה הקיימים או מאפייני תוכנה חדשים ש-artNsmart מפיצה עבור דגמי מחשבים חדשים יותר או שונים. תנאי רישיון אלה ייאכפו על כל שדרוג או עדכון תוכנה המסופק על-ידי artNsmart ומחליף ו/או משלים את מוצר התוכנה המקורי, אלא אם כן נקבע ששדרוג או עדכון כגון זה מלווה ברישיון נפרד. במקרה זה, ייאכפו תנאי רישיון נפרד.

ג. זכויות קניין רוחני וקניין התוכן, בכל תוכן ועבור כל תוכן המוצג על-ידי התוכנה של artNsmart או כזה שהגישה אליו מתאפשרת דרך התוכנה של ,artNsmart שייכות לבעלי התוכן שלהם, בהתאמה. תוכן זה מוגן על-ידי זכויות יוצרים או חוקים ותקנות אחרים של קניין רוחני, ועשוי להיות כפוף לתנאי השימוש של הצדדים השלישיים המספקים תוכן זה. רישיון זה אינו מעניק לך זכויות כלשהן להשתמש בתוכן כגון זה, ואינו מבטיח שתוכן כזה ימשיך להיות זמין עבורך.

2. שימושים מותרים ברישיון והגבלות.
א. בכפוף לתנאים ולמגבלות של רישיון זה, מוענק לך רישיון מוגבל ובלעדי להתקין ולהשתמש בתוכנה של artNsmart בשני מחשבים בלבד בו זמנית. במידה ותרצה להשתמש בתוכנה במחשב נוסף תהה חייב להסיר את התוכנה ממחשב קיים ולהתקינה במחשב חדש. אינך רשאי/ת להפוך את התוכנה של artNsmart לזמינה ברשתות שבהן היא עשויה לשמש כמה מחשבים במקביל.
הינך רשאי/ת להפעיל שני עותקים של התוכנה של artNsmart במתכונת הניתנת לקריאה על-ידי מכונה, לשימוש אישי בלבד, בתנאי שיכלול את כל הודעות זכויות היוצרים וההודעות האחרות בדבר זכות קניין, הכלולות בתוכנה המקורית.

בנוסף למגבלות שצוינו לעיל, ספריות הקניין של artNsmart המצורפות לתוכנה, נכללות ברישיון השימוש במסגרת התוכנה של artNsmart בלבד.

ב. ללא הנדסה חוזרת. אינך רשאי/ת להעתיק (מלבד בהתאם לכתוב באופן מפורש ברישיון זה), להדר לאחור, לבצע הנדסה לאחור, לפרק, לנסות להתחקות אחר קוד המקור, לפענח, לשנות או ליצור נגזרות של התוכנה של artNsmart, של כל שירות אחר המסופק על-ידי התוכנה של artNsmart או של כל חלק ממנה. בנוסף, הינך מסכים/ה בזאת שלא להעביר ואו לאפשר לאחרים לעשות בה שימושים כלשהם.

3. הסכמה לשימוש בנתונים.
א. נתוני אבחון ושימוש. אם תבחר/י לאפשר איסוף של נתוני אבחון שימוש, הינך מסכים/ה ש-artNsmart, חברות-הבת שלה וסוכניה יהיו רשאים לאסוף, להחזיק, לעבד ולהשתמש במידע אבחוני, טכני, מידע על שימוש ומידע קשור, לרבות, אך לא רק, מזהים ייחודיים של המערכת או של רכיבי חומרה, מידע בנושא המחשב, תוכנת המערכת והיישומים, וכל מידע היקפי, אשר נאסף מעת לעת על-מנת לספק ולשפר את המוצרים והשירותים של artNsmart, להקל על אספקת עדכוני התוכנה, התמיכה במוצר ושירותים אחרים עבורך (אם ישנם כאלה), הקשורים לתוכנה של artNsmart ועל-מנת לוודא את העמידה בתנאים של רישיון זה. artNsmart רשאית להשתמש במידע זה, כל עוד הדבר מתבצע בצורה שאינה מזהה אותך באופן אישי, למטרות שתוארו לעיל.

ב. נתוני ספריות. חלק מהתוכנות של artNsmart משתמשות בתמונות המסתמכות על מידע מתוך הספרייה שלך. אם תבחר/י לשתף מידע מתוך ספרייה שלך עם artNsmart, הינך מסכים/ה לתנאי ההעברה, האיסוף התחזוקה, העיבוד והשימוש של artNsmart, של חברות הבת שלה ושל הסוכנים שלה בהקשר למידע זה וזאת על-מנת לספק ולשפר תכונות אלה. בכל עת, תוכל/י לבטל את השתתפותך על-ידי הפסקת השימוש בתוכנה.

ג. מדיניות הפרטיות. הטיפול בפרטים האישיים שלך יתבצע תמיד בהתאם למדיניות הפרטיות של artNsmart, שניתן למצוא בכתובת
<https://artnsmart.com/privacy-policy-mobile-applications/>.

4. לימודיסק ושירותים נוספים.
א. התוכנה של artNsmart עשויה לאפשר גישה אל שירותים ואתרי אינטרנט אחרים של artNsmart ושל צדדים שלישיים (המכונים, ביחד ולחוד, ״שירותים״). יתכן כי שירותים אלה לא יהיו זמינים בכל השפות או בכל המדינות. השימוש בשירותים מחייב גישה לאינטרנט, והשימוש בשירותים מסוימים עשוי לדרוש הסכמה לתנאי שירות נוספים וכן עשוי להיות כרוך בעלויות נוספות.

ב. על-ידי השימוש בתוכנה זו בקשר לחשבון artNsmart שנוצר באתר artNsmart, לחשבון LimuDisk או לחשבון ZimiZama, הינך מסכים/ה לתנאים ולמגבלות הרלוונטיים של אותו חשבון, כמו למשל התקנון העדכני ביותר של שירותי המדיה של "artNsmart” או לתנאים ולמגבלות של Limudisk או ZimiZama , בהתאמה. אם אינך מסכים/ה לתנאים ולמגבלות הרלוונטיים של חשבון כגון זה, אל תעשה/י שימוש בתוכנה של artNsmart בהקשר לחשבון זה.

ג. הינך מבין/ה ומכיר/ה בכך שבעצם השימוש בכל אחד מהשירותים, הינך עשוי/ה להיחשף לתוכן שייחשב בעיניך כפוגעני, בלתי הולם או שנוי במחלוקת, וכי תוכן כגון זה לא יזוהה בהכרח כמכיל שפה בוטה. על אף האמור, הינך מסכים/ה שהשימוש באותם שירותים הינו באחריותך הבלעדית, וכי ל-artNsmart לא תהיה אחריות כלפיך בגין תוכן שעשוי להיחשב כפוגעני, בלתי-הולם או מעורר התנגדות. סוגי תוכן (כגון סגנונות, סגנונות משנה וקטגוריות וקטגוריות משנה של פודקאסטים וכדומה) ותיאורים מובאים לנוחיותך בלבד, והינך מכיר/ה בכך ומסכים/ה לכך ש-artNsmart אינה ערבה למידת הדיוק של סוגי תוכן ותיאורים אלה.

ד. שירותים מסוימים עשויים להציג, לכלול או להפוך לזמין תוכן, נתונים, מידע, יישומים או חומרים מצדדים שלישיים (“חומרים של צדדים שלישיים”), או לספק קישורים לאתרי אינטרנט מסוימים של צדדים שלישיים. על-ידי השימוש בשירותים, הינך מכיר/ה בכך ומסכים/ה כי artNsmart אינה אחראית לבחינה או להערכה של התוכן, רמת הדיוק, השלמות, העדכניות, התוקף, אי הפרה של זכויות היוצרים, החוקיות, ההגינות, האיכות או כל היבט אחר של חומרים או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. artNsmart, נושאי משרה בה, גופים הקשורים אליה וחברות בנות שלה, אינם מאשרים או מקדמים שירותים של צדדים שלישיים, חומרים או אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, או חומרים, מוצרים או שירותים אחרים של צדדים שלישיים, ולא יישאו בכל חבות או אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגינם. חומרים של צדדים שלישיים וקישורים לאתרי אינטרנט אחרים, מסופקים לנוחיותך בלבד.
הינך מסכים/ה שלא לעשות כל שימוש בחומרים של צדדים שלישיים בכל אופן שעלול להפר או לפגוע בזכויות של כל צד שלישי שהוא, וכי artNsmart אינה אחראית בשום אופן לשימוש כגון זה שייעשה על-ידך.

ו. הינך מסכים/ה לכך שהשירותים, כולל אך לא מוגבל לגרפיקה, קטעי שמע ותוכן עורכים, מכילים תוכן, מידע וחומרים קנייניים שבבעלותה של artNsmart ו/או בעלי הרישיון שלה, וכי אלה מוגנים על-ידי חוקי קניין רוחני רלוונטיים וחוקים אחרים, כולל אך לא מוגבל לזכויות יוצרים. הינך מסכים/ה שלא לעשות כל שימוש בתוכן, מידע או חומרים קנייניים אלה, אלא בהתאם לשימוש המותר בשירותים, או בכל אופן שאינו עומד בקנה מידה אחד עם תנאי רישיון זה, או באופן המפר זכויות קניין רוחני כלשהם של צד שלישי או של artNsmart. אף חלק של השירותים הללו לא ישוכפל בשום צורה או אמצעי. הינך מסכים/ה שלא לשנות, לשכור, להשכיר, להלוות, למכור, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות המבוססות על השירותים הללו, בכל צורה שהיא, וכי לא תנצל/י את השירותים הללו בכל צורה שלא הותרה לך, לרבות, אך לא רק, על-ידי שימוש בשירותים להפצת וירוסים, וירוסיי תולעת, סוסים טרויאניים או כל תוכנה זדונית אחרת, או על-ידי הסגת גבול או העמסה על קיבולת רשת. כמו כן, הינך מסכים/ה שלא להשתמש בשירותים אלו בכל אופן על-מנת להטריד כל צד אחר, להתעלל בו, לארוב לו, לאיים עליו, להשמיץ אותו, לפגוע בו או להפר באופן אחר את זכויותיו, וכי artNsmart לא תישא באחריות, בכל צורה שהיא, בגין שימוש כזה על-ידיך, וגם לא תישא באחריות בגין הודעות או תשדורות מטרידות, מאיימות, משמיצות, פוגעניות, מפרות זכויות-יוצרים או בלתי חוקיות שתקבל/י כתוצאה משימוש בשירותים אלו.

ז. בנוסף, שירותים וחומרים של צדדים שלישיים אשר ניתן לגשת אליהם, להציג אותם או לקשר אליהם מהתוכנה של artNsmart, אינם זמינים בכל השפות או בכל המדינות או האזורים. artNsmart אינה מצהירה כי שירותים וחומרים של צדדים שלישיים כאמור הינם מתאימים או זמינים לשימוש במקום מסוים כלשהו. במידה שתחליט/י לגשת לשירותים או לחומרים כאלה של צדדים שלישיים או להשתמש בהם, הינך עושה זאת מתוך יוזמתך שלך, והינך אחראי/ת לקיום כל חוק רלוונטי, לרבות, אך לא רק, החוקים המקומיים הרלוונטיים וחוקים בנוגע לפרטיות ולאיסוף מידע. artNsmart וספקי הרישיונות שלה שומרים על הזכות לשנות, להשעות, להסיר או לחסום את הגישה לשירותים כאמור בכל עת, ללא הודעה מראש. בכל מקרה, artNsmart לא תהא אחראית בגין הסרה או חסימה של הגישה לשירותים כאלה. artNsmart גם רשאית להטיל מגבלות על השימוש או הגישה לשירותים מסוימים, בכל מצב וללא הודעה מראש או חבות מצידה.

5. סיום הרישיון.
רישיון זה יהיה אישי על שם הרוכש בלבד בתוקף ל- 12 חודש מיום הרכישה. זכויותיך לפי רישיון זה יסתיימו באופן אוטומטי ללא הודעה מ-artNsmart, במידה לא תקיים/י תנאי כלשהו של רישיון זה. עם סיומו של רישיון זה, עליך לחדול משימוש בתוכנה של artNsmart ולהשמיד את כל העותקים, המלאים או החלקיים, של התוכנה של artNsmart. חלקים 4, 5, 6, 7, 8, 11 ו-12 של רישיון זה ימשיכו להיות תקפים גם לאחר סיום הרישיון.

6. אי נשיאה באחריות.
א. אם הינך לקוח/ה שהינו/ה צרכן/נית פרטית (מישהו שמשתמש בתוכנה של artNsmart מחוץ לתחום העיסוק, העסק או המקצוע שלו), ייתכן שחלות עליך זכויות משפטיות במדינת מגוריך הפוטרות אותך מהמגבלות הבאות, וכאשר הן אינם מותרות הן לא יחולו עליך. לפרטים נוספים על זכויות אלה, עליך לפנות אל ארגון ייעוץ צרכני במקום מגוריך.

ב. הינך מכיר/ה בכך ומסכים/ה באופן מפורש, כי במידה המותרת על פי חוק, השימוש בתוכנה של artNsmart ובכל השירותים שמבוצעים על-ידי התוכנה או שניתן לגשת אליהם דרכה, הינו באחריותך בלבד, וכי כל הסיכון באשר להשגת איכות, ביצוע, דיוק ומאמץ משביעי-הרצון, מוטל עליך.

ג. בהתאם למידה המרבית המותרת על-פי החוק, התוכנה והשירותים מסופקים “כפי שהם” ו”כפי שהם זמינים”, עם כל הפגמים וללא אחריות מכל סוג, ו-artNsmart ונותני רישיון שלה (ביחד “"artNsmart), פוטרים עצמם בזאת מכל אחריות ותנאים בקשר לתוכנת ושירותי artNsmart, בין אם מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, לרבות, אך לא רק, האחריות ו/או התנאים המשתמעים בנושא סחירות, איכות מספקת, התאמה למטרה מסוימת, דיוק, הנאה שקטה ואי-הפרת זכויות של צדדים שלישיים.

ד. artNsmart אינה אחראית להפרעות להנאתך מהתוכנה ומשירותיה, ואינה מתחייבת כי הפונקציות הכלולות בתוכנה של artNsmart או השירותים המבוצעים או מסופקים על-ידה יעמדו בדרישותיך, שההפעלה של התוכנה או השירותים של artNsmart תתבצע ללא הפרעות או טעויות, כי שירות כלשהו ימשיך להיות זמין, כי התוכנה או השירותים של artNsmart יהיו תואמים או יפעלו עם כל תוכנה, יישום או שירות של צדדים שלישיים, או שפגמים בתוכנה או בשירותים של artNsmart יתוקנו. התקנה של תוכנה זאת עשויה להשפיע על הזמינות והשימושיות של תוכנות, יישומים ושירותים של צדדים שלישיים, כמו גם מוצרים ושירותים של artNsmart.

ה. כמו כן, הינך מכיר/ה בכך כי תוכנת ושירותי artNsmart אינם מיועדים או מתאימים לשימוש במצבים או בסביבות בהם כשל, עיכובים בזמנים, טעויות או אי-דיוקים בתוכן, בנתונים או במידע המסופקים על-ידי תוכנת או שירותי artNsmart עלולים לגרום למוות, נזק גוף או לנזק פיזי או סביבתי חמור, לרבות, אך לא רק, הפעלת מתקנים גרעיניים, ניווט של כלי טיס או מערכות תקשורת, בקרת תנועה אווירית, אמצעים להצלת חיים או מערכות נשק.

ו. שום מידע או ייעוץ, בעל-פה או בכתב, הניתן על-ידי artNsmart או נציג מורשה של artNsmart, לא יהווה אחריות. אם תוכנת או שירותי artNsmart יהיו פגומים, יהיה עליך לשאת בעלות של השירות או התיקון הנדרש. מדינות מסוימות אינן מתירות שלילת אחריות משתמעת או הטלת מגבלות על זכויות סטטוטוריות רלוונטיות של צרכנים, ולכן יתכן כי השלילה והמגבלות דלעיל לא יחולו עליך.

7. הגבלת אחריות.
כל עוד הדבר אינו אסור על-פי חוק, לא תחול על artNsmart בשום מקרה אחריות בגין נזק גופני או בגין נזקים נלווים, מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, לרבות, אך לא רק, נזקים בגין אובדן רווחים, נזק לנתונים או אובדן נתונים, אי יכולת להעביר או לקבל נתונים או מידע, הפרעה עסקית או כל נזק או אובדן מסחרי אחר, הנובעים או הקשורים לשימושך או לחוסר היכולת שלך להשתמש בתוכנה או בשירותים של artNsmart, או בכל תוכנה או יישומים של צדדים שלישיים ביחד עם התוכנה או השירותים של artNsmart, ללא קשר לאופן שבו הם נגרמו, בהתעלם מתיאוריית האחריות (חוזית, נזיקית או אחרת), ואף אם artNsmart ידעה על האפשרות לנזקים כאמור. ישנן מדינות אשר אינן מתירות אי-כלילה או הגבלה של חבות בגין נזק גוף, או בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, כך שיתכן שמגבלה זאת אינה חלה עליך. בכל מקרה, חבותה הכוללת של artNsmart כלפיך בגין כל הנזקים (למעט כפי שיידרש לפי החוק הרלוונטי במקרים בהם מעורב נזק גוף), לא תעלה על אחד שקל ישראלי חדש (ש"ח 1.00). המגבלות דלעיל יחולו, אף אם הסעד שצוין לעיל אינו מקיים את מטרתו המהותית.

8. בקרת ייצוא.
אינך רשאי/ת להשתמש בתוכנה של artNsmart, לייצאה או לייצאה מחדש, אלא בהתאם לחוקי ישראל ולחוקי תחום(מי) השיפוט שבו(בהם) הושגה התוכנה. בפרט, אך לא רק, אין לייצא או לייצא מחדש את התוכנה לכל אד או מדינה שעשויים להשתמש בה לצורך, פיתוח, עיצוב, הפקה או ייצור של טילים או של אמצעי-לחימה גרעיניים, כימיים או ביולוגיים.

9. הדין החל והפרדה.
על רישיון זה יחולו דיני מדינת ישראל, והוא יפורש לפיהם, להוציא עקרונותיה באשר למתקל דינים. רישיון זה לא יהא כפוף לאמנת האו”ם בדבר חוזים למכירה בינלאומית של טובין, והיישום של האמנה אינו נכלל באופן מפורש. אם, מכל סיבה, בית משפט מוסמך יקבע כי כל הוראה, או חלק ממנה, אינה ניתנת לאכיפה, יתר הרישיון ייוותר בתוקפו המלא.

10. הסכם מלא; השפה הקובעת. רישיון זה מהווה את כלל ההסכם בין הצדדים בנוגע לשימוש בתוכנה של artNsmart שהרישיון שלה מפורט כאן וגובר על כל הבנות קודמות או נוכחיות בנושא זה, מלבד תנאים והגבלות נוספים כלשהם שתידרש לקבל אם תבחר/י להשתמש בחנות המקוונת של artNsmart ושיקבעו את תנאי השימוש שלך בחנות זו ובכל שירות שתרכוש/י דרך חנות זו. אף תיקון או שינוי ברישיון זה לא יהיה מחייב, אלא אם נעשה בכתב ונחתם על-ידי artNsmart. כל תרגום של רישיון זה נעשה לשם דרישות מקומיות, ובמקרה של אי-התאמה בין הגירסה העברית לגירסאות שאינן בעברית, תגבר הגירסה העברית של הרישיון, כל עוד הדבר אינו אסור לפי החוק המקומי באזור מגוריך.

11. הודעות לגבי צדדים שלישיים.
א. חלקים מהתוכנה של artNsmart עשויים להשתמש בתוכנה של צדדים שלישיים ובחומר אחר המוגן בזכויות יוצרים או לכלול תוכנה או חומרים כגון אלה. הכרה בצדדים שלישיים, תנאי רישוי וויתורים בנוגע לחומר כאמור, כלולים במסמכים האלקטרוניים של התוכנה של artNsmart, ושימושך בחומר כאמור כפוף לתנאים שלהם לפי העניין.